Friday, 6 January 2012

Doctors in Nagpur

List of  some main Doctors in Nagpur

Sr.No.    NAME OF DOCTOR    PHONE NO.
1.    Dr. Uday Mahurkar (Cardiac)    2558699
2.    Dr.Jaspal Arneja(Cardiac)    2548721
3.    Shrikrishna Heart Care(Cardiac)    2544434
4.    Dr. Vikas Bisane    2530313
5.    Rainbow Medinova    2557398
6.    Laherwani Diabetis Care    3090218
7.    Dr. Varun Bhargav    2238006
8.    Dr. Arundhati Bhave(Gyanic)    2230347
9.    Dr. P. C. Marpakarwar(Cardiac)    2246814
10.    Dr. P. K. Deshpande    2533777
11.    Shivganga Hospital    2547084
12.    Dr. G. M. Taori(Neuro)    2225866
13.    Dr. Sanjay Ramteke(Neuro)    2558303
14.    Dr. Mukund Bhaheti(Neuro)    2520590
15.    Dr. Vishram Buche(Pedistrition)    2534650
16.    Dr. Shyam Babhulkar(Neuro)    2246359
17.    Dr. Prakash Khetan(Nefro)    2522408
18.    Dr. S. J. Aacharya(Nefro)    2525974
19.    Dr. Rajendra chandak    2768895
20.    Dr. Jayprakash Baraskar(Cancer)    2559859
21.    Dr. Rajesh Soni(Uro)    2527103
22.    Dr. Narendra Mehta(Uro)    2541514
23.    Dr. Vikram Marvah(Ortho)    2520668
24.    Dr. Sudhir Babhulkar(Ortho)    2524062
25.    Dr. Sanjeev Golher(ENT)    2521989
26.    Dr. Naresh Agrawal(ENT)    5617044
27.    Dr. Madan Kapare(ENT)    2537117
28.    Dr. Sudha Sutariya    2524188
29.    Dr. Praful Mokadam    2525869
30.    Dr. Prashant Agnihotri    2563096
31.    Dr. Sharad Pendse    2521898
32.    Dr. Upendra Mishra    2744755
33.    Dr. Chandrashekhar Gillurkar    2751144
34.    Dr. Sudhir Neral(Radio)    2536629
35.    Dr. Vinod Adabe    2534833
34.    Dr. Ashok Adhau    2764514
35.    Dr. Prashant Agnihotri(Eye)    2563096
36.    Dr. Mukund Oak(Eye)    2451377
37.    Dr. Shashank Bhole(Pedistrition)    2523685
38.    Dr. Vikky Rughawani    2643192
39.    Dr. Rohini Dravid(Gyanic)    2224029
40.    Dr. Nirmala Mokadam    2531118
41.    Dr. Sunita Mujumdar    2249136
42.    Dr. Shrikant Mukewar    2530511
43.    Dr. Prachi Mate    2755111
44.    Dr. Dilip Dhande    2520654
45.    Dr. Sudhir Deshmukh    2225375
46.    Dr. Sharad Deshmukh(Cardiac)    2530460
47.    Dr. Milind Dharmadikari(Patho)    2238948
48.    Dr. Makarand Dhopaokar    2247676
49.    Dr. Mahesh Phulwane(Cardiac)    2544434
50.    Dr. Vivek Gadge(Ortho)    2545509
51.    Dr. Vinod Gandhi    2521340
52.    Dr. Ajay Garg(Chest)    2767606)

No comments:

Post a Comment